Provozní řád školní jídelny Frýdlant

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny, místnosti určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

Zásady provozu

Školní jídelna se řídí zákonem č.561/2004 § 119, §122, vyhláškou č.137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací službu a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování. Nařízením ES1.1.2006 852/2004 o hygieně potravin, ES 178/2002., vyhláškou č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a Vyhláškou 94/2006 o nákladech na závodní stravování ze dne 10.3.2006 platnost od 1.4.2006. Dále se ŠJ řídí směrnicí o doplňkové činnosti. Tato činnost je prováděna na základě Živnostenského listu č.360700–20254-00. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ.
Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků, stravování zaměstnanců školy a stravování cizích osob. Z toho vyplývá, že žáci a zaměstnanci zkonzumují oběd ve ŠJ v oddělených časových úsecích.

1.Cizí strávníci si odebírají jídlo v jídlonosiči,nebo obědvají ve výdejně od 11.00 do 11.45 hod.Výdej obědů pro děti v první den nemoci je do13,00hod.ŠJ nezodpovídá za nákazu vzniklou z přepravy jídla v jídlonosiči.

2.Jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.

3.Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin po naplnění.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Provozní vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období 5 dnů nejméně 3 dny předem.

Pravidla chování žáků ve školní jídelně

Oděv si odkládají žáci ve ŠJ na věšáky,aktovky na určené místo. Peníze a cenné předměty si nesmějí nechávat v odloženém oděvu ani v aktovce.V jídelně je zákaz používání mobilních telefonů a jiné elektroniky.Je nepřípustné pořizování video nahrávek,audio nahrávek, fotografování, používání mobilních telefonů, hudebních a herních přehrávačů v budově ŠJF.
Je zakázáno nosit a používat předměty(zbraně,výbušniny,pyrotechnické výrobky,zapalovače)ohrožující život a zdraví dalších osob. Žáci se staví ukázněně do zástupu a řídí se pokyny dozírajícího učitele nebo pracovnic ŠJ. Žáci dbají hygienických zásad jak před jídlem, během stolování tak i po jídle, chovají se ve ŠJ kulturně a tiše. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, uhradí úmyslně způsobené škody. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě § 31 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ze stravování vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale.
Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. žáci ze ŠJ neodnášejí.
Po skončení oběda uklidí žáci použité nádobí, v případě znečištění stolu nebo jiného místa v jídelně se žák postará o nápravu.
Do školní výdejny je zákaz vstupu osobám, které nejsou přihlášeny ke stravování.
ŠJF je monitorována kamerovým systémem se záznamem.

Evidence

PŘIHLÁŠENÍ STRÁVNÍKA - Nový strávník se přihlásí osobně v kanceláři ŠJ přihláškou, kterou mu vydá v kanceláři pracovník ŠJ. U nezletilého žáka přihlašuje pouze zákonný zástupce dítěte. První platba stravného je v hotovosti plus zálohový poplatek za vydání čipu. V případě zájmu dalšího placení stravného TP nebo Svolením inkasa u České Spořitelny je nutné nahlásit číslo účtu. Zákonný zástupce(nový strávník) svým podpisem na Přihlášce ke stravování stvrzuje, že veškeré údaje zadal správně a že byl seznámen s Provozním řádem ŠJ a kde nalezne informace o způsobu zpracování a zprávě osobních údajů tj. v prostorách organizace nebo na www.jidelna-frydlant.cz v sekci GDPR. Pokud se strávník přihlásí do 14,00hod a zaplatí daný měsíc může již mít oběd nadcházející pracovní(školní)den.
Zaměstnanec se první den nepřítomnosti stává cizím strávníkem.

ODHLÁŠENÍ STRÁVNÍKA - UKONČENÍ EVIDENCE - Nezletilého strávníka odhlásí zákonný zástupce podepsanou Odhláškou(vydá pracovník ŠJ)Odevzdáním nepoškozeného čipu a podepsané Odhlášky, po domluvě vyplaceném přeplatku(jinak v srpnu zasláním na nahlášený účet) je strávník vyřazen z evidence.Nutné je zrušit TP v bance nebo zrušení Souhlasu k inkasu v České spořitelně.

Každý strávník musí mít čip, který slouží k legitimaci při výdeji jídla, při manipulaci na terminálu (objednávání a odhlašování obědů). Strava se vydává na platný čip!!Cena čipu je 100,- Kč.
Pokud žák na pracovišti(výdejně) Husova zapomene čip, je možné v kanceláři ŠJ požádat o vystavení náhradní stravenky za poplatek 10,- Kč. Poplatek za vystavení náhradní stravenky se u žáků 1. a 2. tříd nevybírá.Pokud žák na pracovišti Bělíkova a Purkyňova zapomene čip, nemá v danou chvíli žádný doklad o zaplacení obědu. Nyní je v plné kompetenci na vydávající pracovnici zda mu vydá jídlo.

Placení stravného

Způsob platby
1.V HOTOVOSTI : Stravné v hotovosti se platí vždy od 21-28 dne v měsíci!!!!
(pouze ve vyhrazené úřední hodiny a zálohou na celý měsíc) Je nutno tuto dobu dodržovat!
Nedodržení podmínek může vést k vyloučení ze stravování.
Otevírací doba kanceláře ŠJ: PO a ST – 8.00-8.30 hod; Po- Pá 11.00- 14.00 hod

2.PŘEVODEM Z ÚČTU-INKASO : zřídit souhlas k inkasu po domluvě v kanceláři ŠJ

3.TRVALÝM PŘÍKAZEM : zřídit po převzetí variabilního symbolu v kanceláři ŠJ
číslo účtu:78-6260860207/0100
variabilní symbol : (každý strávník má svůj specifický,informace v kanceláři ŠJ)
konst.symbol:0308
Děti ve věku


7 –10 let : 24,-Kč / záloha z účtu 480 Kč/ 20 obědů
11-14 let : 27,-Kč/záloha z účtu 540 Kč /20 obědů
nad 15 let : 30,- Kč/záloha z účtu 600 Kč/20 obědů
Každý nový školní rok je potřeba zkontrolovat,zda žák nepřechází z jedné věkové kategorie do druhé.Školní rok začíná v září a končí v srpnu.Pokud žák dosáhne v tomto období věku 11let a 15let je potřeba již v srpnu (na září)navýšit zálohu TP.
Přeplatky ze stravného se vrací v srpnu příslušného školního roku na nahlášený účet, popř. po domluvě s prac.kanceláře ŠJ v hotovosti. Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit změny týkající se: čísla účtu, změny adresy, ukončení stravování a přechod na jiné pracoviště ZŠ. Pokud nebudou změny nahlášeny, nezodpovídá ŠJ za případné chyby v převodu peněz na špatný účet nebo zařazení žáka na dané pracoviště ZŠ.

Odhlášení obědů

Odhlášení obědů(nemoc, školní výlet, návštěva lékaře, atd.):
1/ Přes terminál- dva pracovní dny dopředu
2/ V kanceláři- telefonicky na tel.číslo 482 312 235 téhož dne do 7.00 hodin na záznamník.
(rodič srozumitelně nahlásí jméno a příjmení dítěte, třídu, název pracoviště ZŠ a na který den odhlašuje oběd .Tyto odhlášky by měly být pouze ve výjimečných případech/nemoc/)
3/ Přes Internetové objednávání-aktuální den do 07,00h
V první den nepřítomnosti má žák právo v době od 11.00hod. do 13.00hod. odebrat oběd do jídlonosiče za sníženou cenu dle platných finančních limitů na nákup potravin. Na ostatní dny nemoci musí být žák zákonným zástupcem odhlášen a to telefonicky na čísle 482 312 235 nebo přímo u pracovnice ŠJ nebo přes Internetové objednávání www.jidelna-frydlant.cz
Neodhlášená strava propadá a neposkytuje se za ni náhrada a v dalších dnech nepřítomnosti ve škole je zákonný zástupce povinen obědy odhlásit. Tyto obědy již nejsou dotované a strávník (ZZ)v případě neodhlášení musí zaplatit plnou cenu oběda(viz Kalkulace), která mu bude naúčtována.
Cizího strávníka(ne žáka)se podmínky školního stravování nevztahují.
V době prázdnin nemá žák nárok na dotovaný oběd!
Státní svátek, ředitelské volno, prázdniny jsou automaticky dotované obědy zablokovány.
Kalkulace obědového menu:
-----------
Celkem:
7-10 let
20,75 Kč
16,25 Kč
24,00 Kč
------------
66,00 Kč
11-14let
20,75 Kč
16,25 Kč
27,00 Kč
------------
69,00 Kč
15 a více
20,75 Kč
16,25 Kč
30,00 Kč
------------
72,00 Kč

mzdy
dotace
doplatek rodičů


Objednání obědů

1. Objednávkový systém umožňuje strávníků Internetové objednávání obědů dle aktuálního jídelního lístku, provádění změny objednávek, sledování odběru obědů a pohybů na kontě. Strávníci se do systému přihlašují na webových stránkách ŠJ příslušného pracoviště přes svoje přihlašovací jméno a heslo, které si vyzvednou v kanceláři ŠJ. Objednávky obědů přes Internetové objednávání lze provádět maximálně na dva týdny(aktuální a další) dopředu. Výběr je ze tří druhů jídel.

2. V okamžiku zaplacení obědů na daný měsíc se strávníkovi aktualizuje v kalendáři menu č.1 na celý pracovní(školní)měsíc.Strávník(ZZ)má možnost menu číslo1. ponechat, změnit nebo zrušit. Změnu lze provést pouze 2 pracovní dny dopředu.

3. Každý strávník musí mít čip, který slouží k legitimaci při výdeji jídla, při manipulaci na terminálu (objednávání a odhlašování obědů). Cena čipu je 100,- Kč. V případě ukončení stravování bude po odevzdání funkčního a nepoškozeného čipu částka 100,- Kč vrácena.

Pracovníci školní jídelny

Ředitel:Bc. Ondřej Havlín
Pracovník provozu:Jana Štrbáková
Účetní organizace:Alena Mudrová
Rozvoz:Radovan Král
Skladnice:Hanka Petreková
Vedoucí kuchař:Helena Balogová

Časový harmonogram

5.30Zahájení provozu v kuchyni/ranní směna./
8.00- 9.30Nakládání jídel do Thermoportů pro doplňkovou činnost.
9.30-10.30Výdej stravy do jídlonosičů.
10.30-11.00Dovářka, nakládání jídel do thermoportů, příprava na rozvoz a výdej stravy.
11.00-11.30Výdej stravy cizím strávníkům.
11.45-13.45Výdej stravy pro děti.
14.30-Ukončení provozu.

Jídelníček

Je vyvěšen v jídelně vždy na 14 dní dopředu a před kanceláří jídelny.

Úklid

Úklid jídelny a sociálek zajišťuje pracovnice školní jídelny.

Všichni strávníci jsou povinni seznámit se s Provozním řádem školní jídelny a řídit se jím. Tento řád je k dispozici na internetových stránkách ŠJ,ve výdejně Husova a při přihlašování si ho zákonný zástupce odnáší domů s informacemi pro nové strávníky.
Tato směrnice nabývá účinnosti ……1.9.2018……


Bc. Ondřej Havlín,ředitel organizace
počítadlo.abz.cz